Sammenligning av Oslo Børs, Oslo Axess og Merkur Market

Handelen på de tre markedsplassene Oslo Børs, Oslo Axess og Merkur Market foregår likt, med elektronisk ordrebokhandel og automatch gjennom handelssystemet Millennium Exchange. Børsens markedsovervåkning gjennomføres også helt likt for de tre markedsplassene.

Både opptakskravene og de løpende rapporteringsforpliktelsene i etterkant av opptaket, er enklere og mindre omfattende for Merkur Market enn for Oslo Børs og Oslo Axess, ettersom denne handelsplassen er en multilateral handelsfasilitet (MTF). Selv om det er forenklede løpende forpliktelser for selskaper på Merkur Market, skal også disse selskapene offentliggjøre innsideinformasjon uoppfordret og umiddelbart, samt offentliggjøre halvårlige regnskaper. Nedenfor har vi oppsummert de mest sentrale karakteristika.

 

 

 

Merkur Market

Oslo Axess

Oslo Børs

Markedsplassens status

Multilateral handelsfasilitet

Autorisert og fullt ut regulert markedsplass

Børsnotering iht. EU-krav og norsk verdipapirhandellov

Finansiell rådgiver

Ja, krav om Merkur-rådgiver

Nei, men vanlig i praksis

Nei, men vanlig i praksis

Selskapsform

Aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper, egenkapitalbevisutstedere, og tilsvarende internasjonale selskapsformer

Allmennaksjeselskaper og tilsvarende internasjonale selskapsformer

Allmennaksjeselskaper, egenkapitalbevisutstedere og tilsvarende internasjonale selskapsformer

Opptaksprosessens varighet

1-2 uker

4-8 uker

4-8 uker

Beslutningsmyndighet

Oslo Børs ASA

Oslo Børs ASA

Oslo Børs ASA

Markedsverdi

Ingen krav

NOK 8 mill

NOK 300 mill

Minstepris pr. aksje

NOK 1

NOK 1

NOK 10

Antall aksjeeiere

30

100

500

Spredning blant allmennheten

15%

25%

25%

Due diligence

Begrenset finansiell og juridisk. Ikke krav til uavhengige rådgivere

Full finansiell og juridisk. Krav til uavhengige rådgivere

Full finansiell og juridisk. Krav til uavhengige rådgivere

Opptaksdokument / prospekt

Opptaksdokument som er mindre omfattende enn EØS-prospekt

EØS-prospekt underlagt kontroll hos Finanstilsynet

EØS-prospekt underlagt kontroll hos Finanstilsynet

Regnskapsstandard

Norsk GAAP, IFRS eller andre anerkjente standarder

IFRS

IFRS

Historikk og virksomhet

Minst én revidert delårs- eller årsrapport. Virksomhet trenger ikke være fullt igangsatt

Minst én revidert delårs- eller årsrapport. Hovedvirksomhet må være igangsatt

Tre års historikk og virksomhet. Dispensasjon kan søkes om

Regnskapsrapportering

Halvårlig, med en måneds lengre frist enn for Oslo Axess og Oslo Børs

Halvårlig fra og med 01.01.2017, men kvartalsvis anbefales

Halvårlig fra og med 01.01.2017, men kvartalsvis anbefales

Informasjonsplikt

Fra opptakstidspunktet

Fra søknadstidspunktet

Fra søknadstidspunktet

Uoppfordret og umiddelbar offentliggjøring av innsideinformasjon

Ja

Ja

Ja

Anledning til utsatt offentliggjøring

Ja

Ja

Ja

Midlertidig opptak av aksjeklasse allerede notert på Oslo Axess eller Oslo Børs

Ja

Nei

Nei

Midlertidig opptak av ny aksjeklasse for selskap notert på Oslo Axess eller Oslo Børs

Ja

-

-

Corporate governance

Ikke krav

Krav om redegjørelse

Krav om redegjørelse

 

Kontakt oss

Eirik Høiby Ausland