Veiledning om rapportering av samfunnsansvar

Oslo Børs har sammen med Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer (Norsif) utarbeidet en veiledning om rapportering av samfunnsansvar. Veiledningen er ment å være et nyttig og praktisk verktøy for å bidra til en effektiv, helhetlig og relevant samfunnsansvarsrapportering.

Ved utarbeidelsen av veiledningen er det lagt vekt på at rapportering av samfunnsansvar ikke trenger å innebære et stort og omfattende merarbeid for selskapene. Det er tenkt at selskapene selv tilpasser rapporteringen basert på størrelse, virksomhet og ønsket grad av rapporteringsnivå. Formålet med veiledningen er å vise hvordan samfunnsansvarsrapportering kan gjøres på en praktisk måte, samtidig som behovene til både utsteder og investorer ivaretas.

Rapporteringsprosessen i veiledningen er basert på standardene for samfunnsansvarsrapportering til det globale rapporteringsinitiativet GRI (GRI Standards). GRI Standards er det mest benyttede internasjonale rapporteringsrammeverket for bærekraftsrapportering, og benyttes allerede av flere selskaper på Oslo Børs. Veiledningen bygger også på andre anerkjente internasjonale standarder, som FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, FNs Global Compact og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

Det er frivillig for selskapene om de vil benytte Børsens veiledning om rapportering av samfunns­ansvar.

Oslo Børs ble i 2015 partner i FNs program for bærekraftige børser, Sustainable Stock Exchanges initative (SSE). SSE arbeider for at børser, investorer, myndigheter og selskaper i samarbeid skal fremme økt åpenhet i kapitalmarkedet om forhold rundt samfunnsansvar og bidra til langsiktige, bærekraftige investeringer. Dette innebærer blant annet tiltak for å oppnå en bedre rapportering om samfunnsansvar fra noterte selskaper.

Kontakt oss

Elisabeth Adina Dyvik