Retningslinjer for ESG-rapportering

Retningslinjene for rapportering rundt miljø, samfunnsforhold og selskapsstyring (ESG) er laget for å hjelpe børsnoterte selskaper med å adressere vesentlige temaer og viktige prinsipper som selskapene bør hensynta ved utarbeidelse av en ESG-rapport og i deres arbeid med investor relations.

ESG (Environmental, Social, Governance) kan oversettes til norsk som miljø, samfunnsforhold og selskapsstyring, og er de tre sentrale faktorene for å måle et selskaps bærekraft. Bedrifter kan integrere ESG-hensyn i sin langsiktige strategi med sikte på å gi et samlet positivt bidrag, oppnå bærekraftig vekst og for å unngå eller håndtere uheldige effekter knyttet til drift, produkter eller tjenester.

Retningslinjene skal bidra til å forenkle børsnoterte selskapers arbeid med å:

  • Identifisere og prioritere muligheter og risikoer som har størst betydning for selskapets resultater og for selskapets viktigste interessenter
  • Effektivt rapportere om håndteringen og utviklingen av de definerte risikoområdene i tråd med selskapets og interessentenes behov
  • Holde seg oppdatert, følge eller være i forkant av reguleringer som krever offentliggjøring av vesentlig finansiell ESG-informasjon
  • Differensiere seg med hensyn til ESG-temaer og opprettholde høy relevans, noe som er i ferd med å bli et konkurransefortrinn

Det er frivillig for selskapene om de vil benytte retningslinjene om ESG-rapportering. For selskaper som ønsker å synliggjøre at retningslinjene følges, foreslås følgende tekst i selskapets årsrapport og/eller separat ESG-rapport: "Vi følger Euronexts retningslinjer om ESG-rapportering fra januar 2020".

Euronexts retningslinjer vil erstatte Oslo Børs’ veiledning om rapportering av samfunnsansvar fra 2018. Selskapene kan fortsatt legge veiledningen fra Oslo Børs til grunn ved utarbeidelse av årsrapport og/eller separat redegjørelse om samfunnsansvar for 2019.

Kontakt oss

Elisabeth Adina Dyvik