Opptak til notering av retter til aksjer – Oslo Børs og Oslo Axess

Ved opptak til notering av retter til aksjer skal Oslo Børs i henhold til opptaksregler for Oslo Børs og Oslo Axess pkt 8.1 motta en redegjørelse ved opptak til notering av fortrinnsretter i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 og en søknad ved opptak til notering av øvrige retter.

Nedenfor følger lenke til standard redegjørelse som skal benyttes ved notering av fortrinnsretter til aksjer og et standard opptaksskjema ledsaget av en kort beskrivelse av rettene som skal benyttes ved søknad om notering av øvrige retter til aksjer. Denne dokumentasjonen skal på tilsvarende måte benyttes for notering av retter på Oslo Axess. Det betyr at henvisninger til Oslo Børs i nevnte dokumentasjon for Axess-selskaper må forstås som henvisning til Oslo Axess. Nevnte standard redegjørelse og standard opptaksskjema skal også benyttes i forbindelse med notering av retter til egenkapitalbevis og fylles ut så langt de passer.

Frist for å sende redegjørelse for notering av fortrinnsretter til aksjer og søknad for notering av øvrige retter til Oslo Børs er senest samtidig som første utkast til prospekt sendes til relevant prospektmyndighet, jf løpende forpliktelser pkt 8.2 (4). Prospektutkast skal alltid vedlegges henholdsvis redegjørelse og søknad.

Ferdig utfylt redegjørelse eller standard opptaksskjema med vedlegg skal sendes Oslo Børs på følgende e-post adresse: prospekter@oslobors.no.

Bestemmelsene i opptaksreglene kap. 8 er nærmere beskrevet i børssirkulære 5/2011 pkt 4.3.

Dokumentasjon som skal sendes Oslo Børs:

Kontakt oss

Gunn Slettemo