Noterte selskapers hjemstat

Under følger en liste over noterte selskaper. Oslo Børs stiller denne listen til rådighet som veiledning og hjelpemiddel for aktører i markedet.

Listen inneholder følgende informasjon:

  • hvilket marked et selskap er notert på
  • hvilken hjemstat selskapet har
  • om selskapet er primær- eller sekundærnotert
  • om selskapet er underlagt norske regler om tilbudsplikt og frivillige tilbud
  • en angivelse av om selskapet faller inn under EØS-regler om delt myndighet/lovvalg

Ansvarsforhold

Oslo Børs påtar seg ikke ansvar for at listen inneholder fullstendig og korrekt informasjon om hvert enkelt selskap. Innholdet i listen er kontrollert av Oslo Børs før publisering, men Oslo Børs påtar seg ikke ansvar for tap som følge av feil i listen. Oslo Børs tilstreber å holde den oppdatert, men har ikke ansvar for at listen til enhver tid er oppdatert med fullstendig og korrekt informasjon om hvert enkelt selskap.

Listen skal ikke tolkes som Oslo Børs` vedtak om de aktuelle forholdene. Listen er ikke oppdatert med selskap som ennå ikke er notert, men som har søkt notering på Oslo Børs/Oslo Axess. Informasjonen i denne listen kan endres uten forutgående varsel.

Kontakt oss

Liv Ingebjørg Grønlien