Ordinær noteringsprosess

Den formelle prosessen for opptak til notering er beregnet til minimum 8 uker. 

Den består av ulike faser og kan beskrives som følger:

  • Prosessen igangsettes ved at en redegjørelse for hvordan selskapet tilfredsstiller vilkårene for notering oversendes fra selskap / finansiell rådgiver til administrasjonen ved Oslo Børs. Dette gjøres minimum 5 virkedager før det såkalte Innledende møtet.
  • Innledende møte med administrasjonen ved Oslo Børs avholdes minimum 15 virkedager før søknad leveres. Her presenteres selskapet, ledelse, styre og virksomhet samt den prosess som tenkes utført i forkant av notering, som f. eks. emisjon, spredningssalg eller nedsalg fra eksisterende eiere.
  • Det skal gjennomføres due diligence i samsvar med markedspraksis. Resultatet av due diligence skal presenteres for Oslo Børs i et møte med rådgiverne som er ansvarlig for undersøkelsene senest tre børsdager før søknad om børsnotering fremsettes.
  • Vedtak om opptak treffes av Noteringskomitéen eller Styret ved Oslo Børs. Søknad om notering leveres minimum 20 virkedager før det aktuelle møte i Noteringskomitéen / Børsstyret.
  • Ved godkjent søknad skal selskapet ha sin første noteringsdag innen 45 kalenderdager.

Selskapet må i tillegg påregne tid til egne interne forberedelser.

Vi bistår i forberedelsene

Når du vurderer å børsnotere ditt selskap vil det dukke opp mange spørsmål. Hvordan foregår noteringsprosessen? Hva får du tilgang til? Hva kreves av forberedelser? Og hva ligger i å være "egnet for notering"? Våre rådgivere kan være en diskusjonspartner i denne fasen, slik at du får nødvendig kunnskap og kan gjøre de riktige valgene. Vi bistår også med konkret veiledning gjennom alle stegene i noteringsprosessen.

Introduksjonsavgift

Varierer i forhold til markedsverdi ved notering. For mer informasjon, se gjeldende prisliste.

Kontakt oss

Lars Jacob Braarud