Ordinær noteringsprosess

Den formelle prosessen for opptak til notering er beregnet til minimum 8 uker. 

Den består av ulike faser og kan beskrives som følger:

  • Prosessen igangsettes ved at en redegjørelse for hvordan selskapet tilfredsstiller vilkårene for notering oversendes fra selskap / finansiell rådgiver til administrasjonen ved Oslo Børs. Dette gjøres minimum 5 virkedager før det såkalte Innledende møtet.
  • Innledende møte med administrasjonen ved Oslo Børs avholdes minimum 15 virkedager før søknad leveres. Her presenteres selskapet, ledelse, styre og virksomhet samt den prosess som tenkes utført i forkant av notering, som f. eks. emisjon, spredningssalg eller nedsalg fra eksisterende eiere.
  • Det skal gjennomføres due diligence i samsvar med markedspraksis. Resultatet av due diligence skal presenteres for Oslo Børs i et møte med rådgiverne som er ansvarlig for undersøkelsene senest tre børsdager før søknad om børsnotering fremsettes.
  • Søknad om notering leveres minimum 20 virkedager før det utvalgte Børsstyremøtet. Alle behandlede søknader vedlegges en anbefaling fra Børsens administrasjon før de endelig avgjøres av Børsens styre. Børsstyret møtes normalt én gang per måned.
  • Ved godkjent søknad skal selskapet ha sin første noteringsdag innen 45 kalenderdager.

Selskapet må i tillegg påregne tid til egne interne forberedelser.

Vi bistår i forberedelsene

Når du vurderer å børsnotere ditt selskap vil det dukke opp mange spørsmål. Hvordan foregår noteringsprosessen? Hva får du tilgang til? Hva kreves av forberedelser? Og hva ligger i å være "egnet for notering"? Våre rådgivere kan være en diskusjonspartner i denne fasen, slik at du får nødvendig kunnskap og kan gjøre de riktige valgene. Vi bistår også med konkret veiledning gjennom alle stegene i noteringsprosessen.

Introduksjonsavgift

Varierer i forhold til markedsverdi ved notering. For mer informasjon, se gjeldende prisliste.

Kontakt oss

Lars Jacob Braarud