Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse

Norsk Utvalg for Eierstyring og Selskapsledelse (NUES) er sammensatt av representanter for ulike interessegrupper (eiere, utstedere og børsen) og har som formål å holde den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse oppdatert, samt å gjøre den kjent i Norge og utlandet.

NUES består av:

 • Den norske Revisorforening
 • Eierforum*)
 • Finans Norge**)
 • Norske Finansanalytikeres Forening
 • Pensjonskasseforeningen
 • Næringslivets Hovedorganisasjon**)
 • Verdipapirfondenes forening
 • Oslo Børs

*) Eierforum består av Alfred Berg Kapitalforvaltning, Danske Capital, DNB Asset Management, Equinor Asset Management, Folketrygdfondet, Holberg Fondsforvaltning, KLP Kapitalforvaltning, Nordea Investment Management, Odin Forvaltning, Oslo Pensjonsforsikring, Nærings- og fiskeridepartementet (Eierskapsavdelingen) og Storebrand Asset Management.
**) Finans Norge og Næringslivets Hovedorganisasjon representerer også Næringslivets Aksjemarkedsutvalg hvor de samme to organisasjoner er representert sammen med Hovedorganisasjonen Virke og Norges Rederiforbund.

Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse

Den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse skal bidra til å klargjøre rollefordelingen mellom aksjeeiere, styre og daglig ledelse utover det som følger av lovgivningen og omhandler 15 hovedtema:

 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse
 2. Virksomhet
 3. Selskapskapital og utbytte
 4. Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående
 5. Aksjer og omsettelighet
 6. Generalforsamlingen
 7. Valgkomite
 8. Styret, sammensetning og uavhengighet
 9. Styrets arbeid
 10. Risikostyring og intern kontroll
 11. Godtgjørelse til styret
 12. Godtgjørelse til ledende ansatte
 13. Informasjon og kommunikasjon
 14. Selskapsovertakelse
 15. Revisor

Gjeldende anbefaling er fra 17. oktober 2018 og kan leses her

Etterlevelse av anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse skal skje på bakgrunn av et ”følg eller forklar-prinsipp” (comply or explain). Dette innebærer at selskapene må redegjøre for hvordan de har innrettet seg i forhold til anbefalingens enkelte punkter, og eventuelt forklare hvorfor og hvordan selskapet har innrettet seg på en annen måte.

Kontakt oss

Elisabeth Adina Dyvik