Andre norske initiativ

Statens prinsipper for godt eierskap

Staten er en betydelig eier i norsk næringsliv og i utøvelsen av sitt eierskap, legger de til grunn alminnelig aksepterte prinsipper for god eierskapsutøvelse, slik at både selskapene det gjelder og staten som eier har tillit i markedet. Dette vil bidra til at staten vil kunne oppfattes som forutsigbar, som igjen er en forutsetning for tillit til staten som eier.

Les mer i statens eierberetning på www.eierberetningen.no

Staten har utformet egne prinsipper for hva de definerer som godt eierskap og hvordan staten vil opptre som eier og hva staten vil forvente fra selskapene. Det er krav som vil bli stilt til selskaper hvor staten er aksjonær både der driften er forretningsmessig basert og der en søker å realisere ulike samfunnsmessige formål. Felles for begge typer selskap er at staten må være opptatt av å optimalisere verdiskapningen i selskapene og det forventes at eierskap utøvet i tråd med disse prinsippene skaper en forutsigbarhet som kan påvirke verdiene i selskapet positivt..

 Statens prinsipper for godt eierskap

Eierforums 10 bud for godt styrearbeid

Eierforum består av de største institusjonelle eierne i Norge som sammen har utarbeidet retningslinjer for godt styrearbeid. Generelt sett er de 10 budene retningslinjer for hva styret må og skal gjøre for å sikre en forsvarlig forvaltning av selskapet.

NFFs anbefalte normer for god corporate governance i Norge

I forarbeidet med den norske anbefalingen utarbeidet Norsk Finansanalytikeres Forening (NFF) i 2002 et utkast til normer for hva foreningen anså for god corporate governance. Det er et omfattende utkast med mange konkrete og spesifikke eksempler på hva som anses for å være god corporate governance.

Høringsutkastet ble oppdatert i 2003 etter innspill fra høringsinstansene:

Kontakt oss

Elisabeth Adina Dyvik