Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse (corporate governance) dreier seg i stor grad om mekanismene i triangelet mellom eierne, styret og ledelsen i et selskap. Corporate governance handler også om forholdet til andre enn eiere, som ansatte, kreditorer, lokalsamfunn og andre som selskapene har sitt forhold til.

Undersøkelser viser at selskaper som oppfattes å ha god eierstyring og selskapsledelse blir vurdert positivt av investorene, noe som igjen bidrar til høyere verdsettelse av selskapene. Forutsetningen for dette er at selskapet etablerer og kommuniserer en corporate governance-politikk, og etterlever denne over tid. Dersom selskapene ikke forholder seg til anbefalingene, vil investorene over tid kunne velge å kanalisere likviditeten til selskaper som etterlever disse anbefalingene.

Krav fra børsen

Som markedsplass har børsen en sentral rolle for å bidra til god Corporate Governance blant selskaper notert på Oslo Børs og Oslo Axess. Med en global konkurranse om kapitalen er det viktig for et lite marked som det norske at ikke bare det enkelte selskap, men også aksjemarkedet som helhet fremstår som attraktivt - også innenfor området eierstyring og selskapsledelse.

Børsens viktigste tiltak for å fremme god eierstyring og selskapsledelse er følgende:

  • Selskaper som søker notering ved Oslo Børs eller Oslo Axess skal i søknaden bekrefte at selskapet følger Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse, eller tilsvarende anbefaling i selskapets hjemstat/på selskapets primærbørs. Dersom anbefalingen ikke følges, må avvik forklares.
  • Eierstyring og selskapsledelse er et av flere områder som børsen vurderer når selskaper søker om opptak til notering på Oslo Børs eller Oslo Axess. Blant annet har børsens opptaksregler bestemmelser om styresammensetning som har til formål å sikre at styret kan handle uavhengig av særinteresser. Styresammensetning blir grundig vurdert i opptaksprosessen og kan ha betydning for hvorvidt et selskap anses som egnet for notering.
  • Selskaper notert på Oslo Børs og Oslo Axess skal gi en samlet redegjørelse for selskapets eierstyring og selskapsledelse i årsberetningen eller i dokument det er henvist til i årsberetningen. Formålet med redegjørelsen er å klargjøre selskapenes prinsipper rundt eierstyring og selskapsledelse, og redegjørelsene skal være et redskap for eksisterende og potensielle aksjonærers vurdering av selskapet. Redegjørelsen skal omfatte hvert enkelt punkt i anbefalingen. Dersom Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse ikke er fulgt, skal avviket begrunnes og det skal redegjøres for hvordan selskapet har innrettet seg på annen måte. Utenlandske og sekundærnoterte selskaper kan gi redegjørelse i forhold til tilsvarende anbefaling som gjelder i den stat der selskapet er registrert eller på selskapets primærbørs.
  • Selskapet skal dessuten sikre at den årlige redegjørelsen også omfatter opplysningene som er påkrevd etter regnskapsloven § 3-3 b. Dersom redegjørelsen gis i et dokument det er henvist til i årsberetningen, må dette dokumentet i sin helhet offentliggjøres senest samtidig med offentliggjøringen av årsrapporten.
  • Forøvrig er børsen opptatt av å bringe frem corporate governance perspektiver i samfunnsdebatten. Børsen er aktivt medlem av Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) som har som formål å oppdatere den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse samt å gjøre den kjent i Norge og utlandet.

Også i prospektsammenheng er det krav om opplysninger relatert til eierstyring og selskapsledelse. I forbindelse med prospektkontrollen påser Finanstilsynet at selskapene har avgitt en erklæring om oppfyllelsen av aktuelle corporate governance anbefalinger og forklart eventuelle avvik.

Kontakt oss

Elisabeth Adina Dyvik