Virkemidler i kursnoteringen

Oslo Børs og Oslo Axess

Ulike typer virkemidler vil igangsettes ved behov for å styre/kontrollere kursnoteringen. Virkemidlene omfatter ”børspause”, ”særlig observasjon”, ”suspensjon”, samt "circiuit breakers".

Børspause

Børspause innebærer at den automatiske slutningen mellom kjøps- og salgsordre i et verdipapir opphører. Dette forhindrer at automatisk handel gjennomføres direkte gjennom handelssystemet, men kan eventuelt fremdeles utføres manuelt over telefon med motpart. I den grad medlemmene velger å gjennomfører manuelle handler bør det utvises aktsomhet, og herunder bør kundene informeres om at det foreligger en børspause.

Det kan være flere grunner til at det gjennomføres børspause. Det kan for eksempel være ved offentliggjøring av kurssensitiv melding. Børspause brukes da for at markedet skal få tid til å vurdere nyheten og eventuelt trekke ordre. Den kan også være på grunn av mistanke om ulik informasjon i markedet eller at et verdipapir har en irregulær kurs- og/eller volumutvikling. I slike tilfeller benyttes børspause for at børsen skal få tid til å undersøke om det foreligger ulik informasjon i markedet, eller andre hendelser som gir utslag i unormale handelsmønstre.

Børspauser er normalt korte. Oslo Børs har gjort undersøkelser rundt bruken av børspauser og hvordan dette påvirker aktørene, og konklusjonen er at aktørene agerer på bakgrunn av pausene og bruker de mulighetene som det er lagt opp til, slik at markedet fungerer mer effektivt. 

Særlig observasjon

Særlig observasjon innebærer at det foreligger forhold som kan gjøre at verdsettelsen av et selskap er spesielt usikker. At et verdipapir settes under særlig observasjon påvirker ikke selve handelen, men gir informasjon til markedsaktørene om at det foreligger usikkerhet. I motsetning til børspause, kan særlig observasjon være av lengre varighet.

Suspensjon

Suspensjon av et verdipapir innebærer at verdipapiret ikke kan handles i handelssystemet, ordre vil slettes og markedet underrettes. Oslo Børs kan suspendere finansielle instrumenter hvis de ikke lenger tilfredsstiller børsens vilkår eller regler eller særlige grunner for øvrig tilsier det. Suspensjon er et kraftig virkemiddel som kan være nødvendig i de tilfellene der kursen er konstaterbar feil og situasjonen ikke kan løses på andre måter. Suspensjon kan besluttes av børsen eller Finanstilsynet. Det er mulig å gjennomføre og rapportere manuelle handler under en suspensjon. Behovet for å utvise aktsomhet, som beskrevet under børspause, vil i slike tilfeller være enda mer tilstedeværende.

Circuit breaker

Circuit breaker er ikke et virkemiddel som aktiveres av Markedsovervåkingen, men er et automatisk handelsstopp som blir aktivert av handelssystemet. Dette avbryter automatisk handel og inntreffer for å redusere usikkerhet i volatile perioder. En circuit breaker kan vare opp til 4 minutter og inntreffer når det oppstår store kursbevegelser i et verdipapir. Hensikten er å gi markedsaktører noen minutter for å evaluere mulig ny informasjon, revurdere sine handelsinteresser eller slette feilaktige ordre.

Circuit breakers er delt inn i to ulike typer; ”dynamisk” som har siste omsatte kurs i et verdipapir som referansepris, og ”statisk” som har siste auksjonskurs som referansepris. Markedsovervåkingen ved Oslo Børs har mulighet til å endre grensene for når en circuit breaker skal inntreffe, ut ifra selskapshendelser og markedsforhold.

 

Merkur Market

Ulike typer virkemidler vil igangsettes ved behov for å styre/kontrollere kursnoteringen. Virkemidlene omfatter ”handelspause”, ”særlig observasjon”, ”suspensjon”, samt "circiuit breakers".

Handelspause

Handelspause innebærer at den automatiske slutningen mellom kjøps- og salgsordre i et verdipapir opphører. Dette forhindrer at automatisk handel gjennomføres direkte gjennom handelssystemet, men kan eventuelt fremdeles utføres manuelt over telefon med motpart. I den grad medlemmene velger å gjennomfører manuelle handler bør det utvises aktsomhet, og herunder bør kundene informeres om at det foreligger en handelspause.

Det kan være flere grunner til at det gjennomføres handelspause. Det kan for eksempel være ved offentliggjøring av kurssensitiv melding. Handelspause brukes da for at markedet skal få tid til å vurdere nyheten og eventuelt trekke ordre. Den kan også være på grunn av mistanke om ulik informasjon i markedet eller at et verdipapir har en irregulær kurs- og/eller volumutvikling. I slike tilfeller benyttes pause for at børsen skal få tid til å undersøke om det foreligger ulik informasjon i markedet, eller andre hendelser som gir utslag i unormale handelsmønstre.

Handelspauser er normalt korte.

Særlig observasjon

Særlig observasjon innebærer at det foreligger forhold som kan gjøre at verdsettelsen av et selskap er spesielt usikker. At et verdipapir settes under særlig observasjon påvirker ikke selve handelen, men gir informasjon til markedsaktørene om at det foreligger usikkerhet.

Suspensjon

Suspensjon av et verdipapir innebærer at verdipapiret ikke kan handles i handelssystemet, ordre vil slettes og markedet underrettes. Oslo Børs kan suspendere finansielle instrumenter hvis de ikke lenger tilfredsstiller Merkur Markets vilkår eller regler eller særlige grunner for øvrig tilsier det. Suspensjon er et kraftig virkemiddel som kan være nødvendig i de tilfellene der kursen er konstaterbar feil og situasjonen ikke kan løses på andre måter. Suspensjon besluttes av børsen. Det er mulig å gjennomføre og rapportere manuelle handler under en suspensjon. Behovet for å utvise aktsomhet, som beskrevet under børspause, vil i slike tilfeller være enda mer tilstedeværende.

Circuit breaker

Circuit breaker er ikke et virkemiddel som aktiveres av Markedsovervåkingen, men er et automatisk handelsstopp som blir aktivert av handelssystemet. Dette avbryter automatisk handel og inntreffer for å redusere usikkerhet i volatile perioder. En circuit breaker kan vare opp til 4 minutter og inntreffer når det oppstår store kursbevegelser i et verdipapir. Hensikten er å gi markedsaktører noen minutter for å evaluere mulig ny informasjon, revurdere sine handelsinteresser eller slette feilaktige ordre.

Circuit breakers er delt inn i to ulike typer; ”dynamisk” som har siste omsatte kurs i et verdipapir som referansepris, og ”statisk” som har siste auksjonskurs som referansepris. Markedsovervåkingen ved Oslo Børs har mulighet til å endre grensene for når en circuit breaker skal inntreffe, ut ifra selskapshendelser og markedsforhold.

 

Nordic ABM

Virkemidler i handelsrapporteringen på Nordic ABM er som følger:

Informasjon til allmenheten om ulik informasjon

Nordic ABM kan informere allmennheten, ved uregelmessige rapporterte kjøp og salg, ved mistanke om ulik informasjon blant aktørene eller ved andre forhold.

Særlig observasjon

Særlig observasjon innebærer at det foreligger forhold knyttet til lånetager eller obligasjonene som gjør kursfastsettelsen særlig usikker. At et verdipapir settes under særlig observasjon påvirker ikke selve handelen, men gir informasjon til aktørene om at det foreligger usikkerhet.

Kontakt oss

Markedsovervåking