Overvåkingssystemer

I 1999 tok Oslo Børs i bruk det elektroniske overvåkingssystemet SMARTS. Dette har styrket overvåkingen betraktelig med sin detaljerte og billedlige fremstilling av handler. Det er et avansert system som overvåker all handel i realtid, og gir alarmer og rapporter ved ulike avvik. Avvik kan være unormal kursutvikling, megleradferd, volum og brudd på handelsregler.

Mange av sakene som er oversendt Finanstilsynet (og hvor Økokrim har utstedt forelegg, tatt ut tiltale og fått rettskraftige dommer), er initiert ved alarmer fra overvåkingssystemet.

Analyserbare data og grafisk fremstilling

SMARTS består av flere moduler som bearbeider dataene, slik at de blir fremstilt på en måte som er analyserbar og forståelig. Denne informasjonen kan man så bruke til blant annet å se hvor unormal en hendelse er og hvem som er involvert. Grafiske moduler gir en oversiktlig fremstilling av relevant informasjon til en hendelse.

Alarmer tilpasset ulike verdipapirer

SMARTS har også en egen modul som gir mulighet til å designe og programmere alarmer. Disse alarmene legges inn i overvåkingssystemet og fungerer i realtid. Systemets alarmer dekker de fleste områder, som pris, aktivitet, adferd, rapportering og regleverk. Alarmene er tilpasset de ulike verdipapirenes karakteristika, eksempelvis vil aksjer med normalt høy volatilitet ha en annen/videre grense enn aksjer med lav volatilitet. Per 2008 er det snitt på 200 alarmer som analyseres per dag, og 150 ulike alarmer er i aktive i systemet.

Spesialutviklede systemer

Oslo Børs har utviklet en rekke datasystemer for å støtte markedsovervåkingen. Dette er for eksempel systemer for:

  • logging av hendelser
  • bruk av virkemidler
  • intensivert overvåking
  • innledende undersøkelser
  • registrering av overvåkingspraksis
  • saksbehandling, herunder systemer for gjenfinning av de som ofte er involvert i saker
  • søk som muliggjør mønsteranalyser av investor- og megleratferd mot Verdipapirsentralens databaser
  • siling og analyser av Internett-informasjon.

Disse systemene supplerer de alarmer og analyser som gjøres i overvåkingssystemet SMARTS. Videre er det etablert et eget innsideregister for overvåking av meldeplikt. I tillegg til dette har avdelingen tilgang til enkelte offentlige databaser som Brønnøysundregisteret, Folkeregisteret og Arbeidsgiver- /arbeidstakerregisteret.Avdelingens operative undersøkelser på telefon monitoreres løpende. Børsen får i sin overvåkingsvirksomhet tilgang til informasjon fra mange kilder, og har konsesjon fra Datatilsynet for behandling av slik informasjon i den lovpålagte kontroll- og overvåkingsvirksomheten. 

Kontakt oss

Markedsovervåking