Innsidehandel / meldeplikt for primærinnsidere

Her finner du informasjon om reglene for primærinnsideres meldeplikt, og svar på spørsmål knyttet til innsidehandel og ulovlig innsidehandel. Reglene for primærinnsideres meldeplikt er regulert i verdipapirhandellovens kapittel 4.

Primærinnsider

Person i styre, ledelse eller andre i tilknytning til et børsnotert selskap som er underlagt visse krav knyttet til handel og rapportering av handel, jf verdipapirhandelloven § 4.2 og 3.6. Selskapet definerer hvem som er primærinnsidere og har ansvar for å rapportere dette til børsens innsideregister løpende. Primærinnsideren selv er ansvarlig for at bestemmelsene om rapportering og øvrige bestemmelser i verdipapirhandelloven følges. En oversikt over primærinnsidere i de børsnoterte selskapene er tilgjengelig i børsens innsiderregister.

Innsidehandel

Når en primærinnsider kjøper, selger, bytter eller tegner finansielle instrumenter utstedt av selskapet vedkommende er primærinnsider i, eller selskap i samme konsern, er dette å anse som innsidehandel og underlagt bestemmelser i verdipapirhandelloven.

Ulovlig innsidehandel

Handel i finansielle instrumenter basert på innsideinformasjon (presise opplysninger som er egnet til å påvirke prisen merkbart, og som ikke er offentlig tilgjengelig eller allment kjent). Både forsettlige (med vilje) og uaktsomme (man har en aktsomhetsplikt) overtredelser kan rammes.

Primærinnsideres plikter

Alle primærinnsidere har plikt til å melde handler med verdipapirer i det selskap man er primærinnsider til Oslo Børs senest innen børsåpning neste dag. Dette gjelder handler med aksjer, egenkapitalbevis, warrants, konvertible obligasjoner, tegningsretter og opsjoner mv. Meldeplikten gjelder også nærstående, deriblant ektefelle/samboer og mindreårige barn. Se verdipapirhandelloven § 2-5 for fullstendig definisjon av nærstående.

Meldingens innhold

Verdipapirhandellovens § 4-4 beskriver hvilke opplysninger som skal gis i primærinnsideres meldinger til Oslo Børs. Se lovteksten for fullstendig oversikt.

Melding sendes Oslo Børs på e-post: ma@oslobors.no eller telefaks: 22 41 65 90.

Innsidehandel – et viktig signal

Personer i styret og ledelsen, andre ansatte eller personer utenfor selskapet som er definert som primærinnsidere i et selskap, har ofte større kunnskap om selskapets løpende virksomhet og er derfor i mange tilfeller bedre egnet til å vurdere i hvilken retning aksjekursen vil bevege seg. Primærinnsidernes transaksjoner er derfor viktig informasjon for markedet og investors investeringsbeslutning. Dette er også bakgrunnen for meldepliktsreglene.

Konsekvenser ved brudd på meldeplikt

Meldeplikten består inntil melding er sendt Oslo Børs og offentliggjort, også dersom melding ikke er sendt innen børsåpning neste handelsdag.

Samtlige handler gjennomført av primærinnsidere eller deres nærstående blir kontrollert mot meldepliktsreglene i verdipapirhandelloven. Dette gjøres blant annet ved å kontrollere børsens innsideregister mot primærinnsideres kontobevegelser i VPS daglig. Slik avdekkes avvik og manglende rapportering av viktig informasjon til markedet.

Meldinger som har innholdsmessig feil, blir rapportert for sent eller uteblir helt, rapporterer Oslo Børs rutinemessig til Finanstilsynet, som vurderer videre undersøkelser og tar stilling til om forholdet eventuelt skal politianmeldes.

Innsidehandel vs ulovlig innsidehandel

Det er viktig å skille mellom innsidehandel og ulovlig innsidehandel.

Innsidehandel er selvfølgelig legitimt, og et viktig signal til markedet. Dersom en primærinnsider kjøper aksjer, tolkes dette ofte som et signal på at vedkommende har tro på selskapet og dets virksomhet. På samme måte vil markedet ofte bli skeptiske når primærinnsidere selger sine aksjer. Derfor er det viktig å ha klare kjøreregler for rapportering av innsidehandel, slik vi har i det norske markedet. Det stilles høye krav til at primærinnsidere oppfyller sine plikter, slik at innsidehandelen forblir i kategorien innsidehandel og ikke i kategorien ulovlig innsidehandel.

Ulovlig innsidehandel skjer når en primærinnsider eller andre ansatte, rådgivere eller øvrige personer handler på bakgrunn av innsideinformasjon som er egnet til å påvirke kursen merkbart og som ikke er offentlig tilgjengelig og allment kjent.

Er ulovlig innsidehandel utbredt i Norge?

I Norge har vi et relativt strengt regelverk rundt primærinnsideres handel. Det finnes ikke statistisk eller empirisk dekning for å hevde at problemet med ulovlig innsidehandel er større i Norge enn i andre land.
I flere europeiske markeder har man hatt mindre oppmerksomhet på innsideproblematikken, og samtidig et regelverk som på ingen måte har vært like strengt som det norske. I de senere år har imidlertid EU vært opptatt av å skjerpe disse reglene, blant annet gjennom harmonisering av regelverket over landegrensene som ble gjeldende i norsk lov i september 2005. Dette antas å få en positiv effekt på hele det europeiske aksjemarkedet.

Håndtering av innsideinformasjon

Uforsiktig omgang med innsideinformasjon og lekkasjer fra børsnoterte selskaper og deres rådgivere var tidligere et problem i det norske markedet, og sannsynligvis et større problem enn ulovlig innsidehandel. De siste årene har imidlertid norske selskaper og øvrige markedsaktører blitt mer profesjonelle også på dette området, og fått et mer bevisst forhold til innsideinformasjon.

Oslo Børs har jobbet målbevisst med tilsyn og kontroll i en årrekke, med tanke på å bygge tillit til det norske markedet. Innsatsen har gitt resultater, og hva gjelder lekkasjeproblematikk er det ingen tvil om at de børsnoterte selskapene har et mer bevisst og profesjonelt forhold til innsideinformasjon enn tilbake på 90-tallet.

Selskapene skal sørge for at innsideinformasjon ikke gis til uvedkommende før slike opplysninger er offentliggjort, og plikter samtidig å føre lister over hvilke personer som gis tilgang til innsideinformasjonen og sørge for å gjøre disse kjent med de plikter og ansvar dette innebærer. Listene skal oversendes Oslo Børs og Finanstilsynet umiddelbart ved forespørsel.

Flere blir dømt for ulovlig innsidehandel

Ulovlig innsidehandel er ofte vanskelig å bevise. I mange saker vil det foreligge mistanke, uten åpenbare bevis. Oslo Børs og Finanstilsynet har utviklet retningslinjer for samarbeid om overvåking og saksbehandling som blant annet innebærer at børsen ved mistanke om brudd på verdipapirhandelloven (eksempelvis misbruk av innsideinformasjon) der mistanken ikke kan elimineres ved innledende undersøkelser, skal rapportere til Finanstilsynet på lav terskel. Finanstilsynet har andre fullmakter enn Oslo Børs, og således mulighet til å gå mer i dybden i enkeltsaker. Finanstilsynet kan anmelde forhold til politiet, som vil kunne bringe saken inn for domstolene.

De siste årene har flere blitt dømt for ulovlig innsidehandel og/eller medvirkning til sådan, noe som har en svært preventiv effekt og utvilsomt bidrar til å hindre at noen faller for fristelsen til å begå lovbrudd.

Kan ulovlig innsidehandel forhindres av børsen?

Børsens arbeid med å gripe inn i kursnoteringen i form av børspauser, suspensjoner mv dersom det oppstår unormal handelsadferd, forhindrer ulovlig innsidehandel og begrenser skadevirkningene av mulig kriminalitet.

Børsens overvåkingssystemer benyttes til å avdekke slike situasjoner. Børspauser mv i situasjoner som nevnt medfører at de som handler opplever en viss trygghet for at markedet stoppes dersom det er indikasjoner på urettferdighet eller uønsket adferd fra enkeltaktører. På denne måten begrenser også børsen omfanget av kriminalitet i den grad slikt foregår på markedsplassen.

Virkemidler i kursnoteringen kan ikke løse alle problemstillinger innenfor dette vanskelige området. De mest alvorlige sakene må også kunne behandles strafferettslig, og Oslo Børs rapporterer derfor til Finanstilsynet ved mistanke om brudd på verdipapirhandelloven.

Det er Finanstilsynet som har ansvaret for å ta stilling til om saker oversendt fra Oslo Børs skal politianmeldes. Politi og påtalemyndighet vil også kunne forfølge saker på eget initiativ.

Kontakt oss

Markedsovervåking