Markedsovervåking

Et velfungerende verdipapirmarked setter høye krav til kontroll og infrastruktur. Oslo Børs legger betydelige ressurser i overvåking av markedet og utsteders overholdelse av regulering disse er underlagt som ledd i at finansielt instrument er tatt opp til handel på en handelsplass. Sistnevnte omfatter utsteders forpliktelser knyttet til rapportering, informasjonsgiving og forbud mot markedsmisbruk. Avdelingen Markedsovervåking har overvåking som nevnt som sine primæroppgaver.

For at det skal være tiltro til markedsplassens integritet er det en forutsetning at prisdannelsen i de noterte papirer er korrekt, og at alle i markedet har lik informasjon. Dersom det er forhold som gir usikkerhet rundt kursnoteringen i et verdipapir, skal Markedsovervåking undersøke disse forholdene. I den forbindelse kan ulike virkemidler tas i bruk, og uregelmessige og lovstridige forhold rapporteres videre til myndighetene.

Undersøkelser og rapportering til myndighetene

Oslo Børs har lovpålagt plikt til å rapportere mistenkelige forhold av forskjellig art til Finanstilsynet. Oslo Børs og Finanstilsynet har videre utviklet retningslinjer for samarbeid gjennom en samarbeidsavtale. Ved mistanke om regelbrudd i kursnoteringen blir det iverksatt undersøkelser for å avdekke forholdet nærmere. Disse undersøkelsene kan føre til at Oslo Børs sanksjonerer sine medlemmer eller utstederselskaper, eller at saker rapporteres videre til myndighetene. I saker som gjelder mistanke om brudd på offentlig regulering, og hvor mistanken ikke kan elimineres ved en innledende undersøkelse, er det lav terskel for å rapportere forholdet til Finanstilsynet.

Markedsmanipulasjon og innsidehandel

Avdekking av markedsmanipulasjon og innsidehandel er et viktig arbeidsområde for børsens markedsovervåking, og det brukes betydelige ressurser på dette. I arbeidet benyttes avanserte systemer og etablerte undersøkelsesmetoder. Det blir regelmessig ført saker for domstolene innenfor disse områdene, og de fleste av disse sakene har blitt rapportert fra Oslo Børs. Øvrige adferdsregler hvor Finanstilsynet fører kontroll, er også underlagt Oslo Børs’ overvåking. For eksempel brudd på flaggeplikt og primærinnsiders meldeplikt blir løpende rapporter til Finanstilsynet.

Oppfølging av utsteders forpliktelser

Oslo Børs fører løpende kontroll med at utstedere overholder regulering som disse er underlagt som ledd i at finansielt instrument er tatt opp til handel på Oslo Børs’ handelsplasser. Sentrale deler av denne reguleringen er inntatt i Oslo Børs’ løpende forpliktelser som gjelder for utstedere på Oslo Børs, Oslo Axess og Merkur Market. Gjennom overholdelse av Oslo Børs’ løpende forpliktelser demonstrerer utsteder samtidig overholdelse av sentral offentlig regulering knyttet til rapportering og informasjonsgiving. (En komplett oversikt over regler for utstedere notert på Oslo Børs’ markedsplasser finnes her: Regler for utstedere)

Oslo Børs’ kontroll med utsteders forpliktelser gjennomføres ved bruk av etablerte systemer og metoder utviklet for dette formålet. Arbeidet er formalisert gjennom prosedyrer som bl.a. innebærer løpende overvåkning av markedet og kursfastsettelsen, tett dialog med utstederselskapene og gjennomgang av samtlige børsmeldinger som offentliggjøres av utstederne og øvrige oppslag i media. Oslo Børs følger også opp utsteders forpliktelse knyttet til OAM rapportering, som innebærer at alle informasjonspliktige opplysninger lagres i Newsweb samtidig med offentliggjøring. Oslo børs mottar i tillegg en rekke eksterne henvendelser som vurderes løpende. Alle hendelser som innebærer mistanke om brudd på utstederreglene blir loggført, dokumentert og gjennomgått av Markedsovervåkingen.

Oslo Børs har delegert myndighet til å følge opp den løpende informasjonsplikten til utsteder med finansielle instrumenter notert på handelsplass som definert i MiFID (Directive 2014/65/EC). Vesentlig brudd kan medføre at utsteder ilegges overtredelsesgebyr. I slike prosesser vil utsteder alltid bli gjort kjent med at det vurderes å ilegge overtredelsesgebyr og de forhold vurderingene bygger på, og utsteder gis anledning til å uttale seg før vedtak fattes av børsen.

Vedtaket og begrunnelsen for vedtaket vil bli offentliggjort, og utsteder har anledning til å påklage vedtaket til Børsklagenemnden. Mindre alvorlige brudd vil normalt resultere i en advarsel til utsteder. Slike advarsler vil i mange tilfeller bli offentliggjort i børsens Vedtak og uttalelser som veiledning til øvrige markedsaktører.

Kurs og opplæring

Som ledd i å sikre utsteders kjennskap til og overholdelse av relevant regulering tilbyr Oslo Børs en rekke kurs rettet mot utstedere med finansielle instrumentert notert på en av børsens handelsplasser. Dette omfatter bl.a. kurs i løpende forpliktelser, børskurs for styremedlemmer og skreddersydde kurs tilpasset den enkelte utsteders ønsker/behov. Deler av kursene er obligatoriske.

Internasjonalt samarbeid i ISG

Med 53 medlemmer er ISG – Intermarket Surveillance Group – et internasjonalt nettverk bestående av børser fra hele verden, deriblant Oslo Børs. Organisasjonen utveksler informasjon om blant annet trender og utviklingstrekk som de ulike medlemmene opplever i sine markeder, og kan på visse vilkår også utveksle konfidensiell informasjon og hjelpe hverandre med undersøkelser av saker som strekker seg over landegrensene.

Kontakt oss

Markedsovervåking