Handel i warrants

En warrant er et derivat og utstederprodukt som gir deg mulighet til å delta i markedet med høy eksponering mot å betale en relativt liten kapitalinnsats. Dette gir mulighet for høy avkastning, men innebærer også stor risiko. Før du tar beslutning om kjøp av en warrant bør du nøye gjennomgå opplysningene i utsteders grunnprospekt og i de endelige vilkårene for den aktuelle warranten.

Oslo Børs tilbyr utstedere mulighet til å notere Plain Vanilla Warrants og Mini Futures for handel innen warrant-segmentet. Warrants utstedes av en finansinstitusjon og omsettes i annenhåndsmarkedet på lik linje med aksjer. Verdiberegningen av en warrant er spesifisert i prospekt/endelige vilkår og garanteres av utsteder. En investor bør gjøre seg godt kjent med det enkelte instruments spesifikasjoner.

Underliggende for warrants kan bestå av følgende:

  • aksjer eller andre finansielle instrumenter
  • en indeks, kurver av aksjer eller andre finansielle instrumenter
  • valuta eller kurv av flere valutaer
  • råvarer eller kurv av flere råvarer

Plain Vanilla Warrants

Plain Vanilla Warrants er en opsjon med fastsatt bortfallsdag. På bortfallsdagen, den dagen en warrant slutter å eksistere, gjøres investeringen opp enten kontant (mest vanlig) eller ved utdeling av underliggende aksje/instrument. Oppgjør skjer automatisk uten krav om aktivitet fra innehaverens side.

Warrants gjør det mulig å tjene penger på både oppgang og nedgang i det underliggende instrumentet. Utstedere som vurderer børsnotering av warrants på Oslo Børs kan utstede kjøpswarrants (call) og salgswarrants (put) av både amerikansk og europeisk type.

En investor som tror på oppgang i underliggende instrument vil normalt kjøpe en kjøpswarrant (call). En investor som tror på nedgang i underliggende instrument vil normalt kjøpe en slagswarrant (put). Innehaveren av en put vil tjene mer jo lavere underliggende faller.

På lik linje med standardiserte opsjoner kan Plain Vanilla Warrants også brukes til å sikre eksisterende posisjoner i porteføljer, eller brukes i kombinasjon med andre warrants og underliggende instrumenter for mer sofistikerte derivatstrategier.

Mini Futures

Mini Futures er et lineært produkt som gjør det mulig å tjene penger på både opp- og nedgang i det underliggende instrumentet, ved å enten handle «Mini Long» ved tro på oppgang eller «Mini Short» ved tro på nedgang. Mini Futures har ingen fastsatt bortfallsdag, men løper til underliggende instruments verdi treffer Mini Futurens stop loss nivå, eller til annen årsak for innløsning spesifisert i Mini Futurens vilkår inntreffer.

Finansieringsnivå

En Mini Future er sammensatt av en del egenkapital (Mini Futurens teoretiske verdi) og en del som finansieres av utsteder (finansieringsnivå). For den del som finansieres av utsteder betales en rente ved at finansieringsnivå daglig justeres motsvarende. Dette innebærer normalt at finansieringsnivået øker daglig for Mini Long og minsker daglig for Mini Short. Verdien av Mini Futuren fås ved å ta forskjellen mellom underliggende verdi og finansieringsnivå og multiplisere dette med antall instrument per underliggende (ratio).

Stop loss

En Mini Future er konstruert slik at investor ikke skal kunne tape mer enn investert beløp. Når verdien av underliggende er lik finansieringsnivået vil verdien av Mini Futuren være null. Derfor er det satt en stop loss nivå som inntreffer straks før underliggende når finansieringsnivået. Når underliggende når stop loss så vil handel i Mini Futuren stoppes og utsteder vil beregne og tilbakebetale eventuelt restbeløp. Stop loss nivå vil justeres alt ettersom finansieringsnivået endres og kan justeres av utsteder daglig.

Indikativ gearing

Gearingnivået i instrumentet endres løpende ved bevegelser i underliggende og finansieringsnivå. Gearingnivå fås ved å ta underliggende verdi delt med verdien av Mini Futuren ganger antall instrument per underliggende. Utsteder har mulighet til å oppdatere registrert data til instrumentet hos Oslo Børs daglig. Dette skjer etter handelsdagens slutt. Den informasjon som publiseres som «Indikativ Gearing» er normalt sett basert på foregående handelsdags sluttkurs, eller underliggende kurs ved et gitt tidspunkt. Investor gjøres oppmerksom på at dette kun er et indikativt tall.

Eksempel Mini Long

Underliggende aksje ABC handles til NOK 100,-

Finansieringsnivå er NOK 80,-

Antall instrument per underliggende (ratio) er 2.

Teoretisk verdi av Mini Long er (100-80)*2 = 40

Indikativ gearing er ved dette tidspunktet (100/40)*2 = 5.

Hvis ABC øker 1 krone til 101 vil Mini Long øke med 2 kroner (1*ratio) til 42,-

Mini Long øker altså 5% når ABC øker 1%.

Etter prisoppgangen er nytt gearingnivå 101/42*2 = 4,81%.

Eksempel Mini Short

Underliggende aksje ABC handles til NOK 100,-

Finansieringsnivå er NOK 120,-

Antall instrument per underliggende (ratio) er 0,5.

Teoretisk verdi av Mini Short er (120-100)*0,5 = 10

Indikativ gearing er ved dette tidspunktet (100/10)*0,5 = 5.

Hvis ABC minsker 10 krone til 90 vil Mini Short øke med 5 kroner (10*ratio) til 15,-

Mini Short øker altså 50% når ABC minsker 10%.

Etter prisnedgangen er nytt gearingnivå 90/15*0,5 = 3%.

Mikroauksjoner

De aller fleste ETN- og warrantprodukter har en funksjon aktivert som kalles mikroauksjon, tilsvarende slutt-/åpningsauksjon i aksjemarkedet. Funksjonen er en market maker-beskyttelse som sørger for at market makerne får hedget posisjonene sine til riktig pris. Denne funksjonen er i hovedsak aktivert for å hindre at high frequency-algoritmer skal arbitrere på prisene i ordreboka raskere enn market makerne får hedget seg. Mikroauksjonen gjennomføres i løpet av brøkdeler av et sekund, noe som er tilstrekkelig for at market maker skal ha mulighet å se om underliggende pris er forandret og derved ha mulighet å justere prisen hvis den er feil. Ved å unnvike den slags arbitrering kan utstedere stille tightere spread og en større produktportefølje, noe som vil komme sluttkundene til gode.

Auksjonen utløses hver gang ordreboken har matchende eller kryssende priser. Forskjellen mot kontinuerlig handel er at en auksjon søker etter det den pris som maksimerer handelsvolum på en pris, ikke handel på flere nivåer. Hvis man legger en ordre som er større en det som tilbys på beste nivå i ordreboken så bør man være forsiktig med hvilket pris man legger sin limitordre på.

Eksempel 1
Du ønsker å kjøpe 20 000 BEAR AKERBP DNM på 6,07 og legger en tilsvarende limitordre. Slik som ordreboken ligger nå, fullføres ordren til denne prisen, du får kjøpt 20 000 på 6,07.

Eksempel 2
Du ønsker å kjøpe 70 000 av samme underliggende og legger en limitordre kjøp 70 000 på 6,20. Auksjonen vil da finne det nivå som maksimerer volum, nemlig 6,16. Hele handelen på 70 000 vil bli eksekvert på 6,16.

Eksempel 3
Du ønsker å kjøpe 100 000 av samme underliggende og legger en limitordre kjøp 100 000 på 6,30. Din ordre er større enn tilgjengelig volum i ordreboken og dit limitpris vil sette eksekveringsprisen. Du får kjøpt 75 000 til 6,30 og ligger igjen i ordreboken med en limitordre på 25 000 til 6,30.

Det anbefales at kunder som ønsker handle store volum relativt til det som er tilgjengelig i ordreboken er nøyaktig med hvilken limitpris en bruker. Hvis en ønsker å handle ut flere nivåer i ordreboken anbefales at en benytter flere limitordrer.

Kontakt oss

Eivind Sageng