Handel i ETN-er

ETN-er (exchange traded notes) er instrumenter som handles på børs like enkelt som aksje, og hvor verdien er knyttet til utviklingen i et underliggende marked. Markedet som du investerer i kan for eksempel reflekteres gjennom et utvalg av aksjer, gjennom en eller flere indekser eller gjennom priser på råvarer. I tillegg kan du med ETN-er få mulighet for å følge markeder det ellers kan være vanskelig å få tilgang til. Noen av produktene gir også muligheter for både kort og lang eksponering i de underliggende aktiva, samt økt eksponering gjennom gearing.

I motsetning til ETF-er, som er fond, er ETN-er gjeldsinstrumenter som er utstedt med sikkerhet i balansen til utstederen. Det betyr i praksis at i tillegg til markedsrisikoen som alltid er forbundet med å investere i et verdipapir, har man når man kjøper en ETN også kredittrisiko mot utstederen.

Som de fleste andre gjeldsinstrumenter vil de fleste ETN-er ha en bestemt løpetid (opptil for eksempel 30 år), og dette er også ulikt fra ETF-er som ikke har noen løpetid. De færreste kjøper imidlertid ETN-er for å holde verdipapiret til forfall.

I likhet med ETF-er, utvider ETN-er investeringsuniverset og gir tilgang til et bredt utvalg av investeringer og handelsstrategier som kan gi positiv avkastning ved stigende markeder eller ved fallende markeder. ETN-er har mange av de samme fordelene som ETF-er, blant annet:

  • Lave omkostninger – administrasjonshonorar (tilsvarende forvaltningshonorar som ETF), samt normal kurtasje ved kjøp og salg.
  • Likviditet – kjøpes og selges som vanlige aksjer i børsens åpningstid. Det stilles forpliktende kjøps- og salgskurser av likviditetsgarantist i tillegg til kundenes ordre i ordrebøkene.
  • Fleksibilitet – kan brukes som byggesteiner som utgjør deler av en større portefølje.
  • Diversifisering – tilgang til brede markeder eller underliggende aktivaklasser som kanskje ellers er vanskelig tilgjengelige for mindre investorer.

Enkelte ETN-er tilbys også, i likhet med ETF-er, med gearing slik at investeringen vil tilsvare for eksempel 2 ganger underliggende indeks. ETN-er som skal følge den underliggende indeks med gearing kalles ofte Bull, mens ETN-er som skal følge den underliggende indeks med negativt fortegn og gearing kalles Bear.

Generelt sett bør man ikke ta langsiktige posisjoner i gearede produkter fordi produktene ofte rebalanseres daglig. Dette fører til at volatiliteten vil kunne påvirke avkastningen negativt over tid.

Mikroauksjoner

De aller fleste ETN- og warrantprodukter har en funksjon aktivert som kalles mikroauksjon, tilsvarende slutt-/åpningsauksjon i aksjemarkedet. Funksjonen er en market maker-beskyttelse som sørger for at market makerne får hedget posisjonene sine til riktig pris. Denne funksjonen er i hovedsak aktivert for å hindre at high frequency-algoritmer skal arbitrere på prisene i ordreboka raskere enn market makerne får hedget seg. Mikroauksjonen gjennomføres i løpet av brøkdeler av et sekund, noe som er tilstrekkelig for at market maker skal ha mulighet å se om underliggende pris er forandret og derved ha mulighet å justere prisen hvis den er feil. Ved å unnvike den slags arbitrering kan utstedere stille tightere spread og en større produktportefølje, noe som vil komme sluttkundene til gode.

Auksjonen utløses hver gang ordreboken har matchende eller kryssende priser. Forskjellen mot kontinuerlig handel er at en auksjon søker etter det den pris som maksimerer handelsvolum på en pris, ikke handel på flere nivåer. Hvis man legger en ordre som er større en det som tilbys på beste nivå i ordreboken så bør man være forsiktig med hvilket pris man legger sin limitordre på.

Eksempel 1
Du ønsker å kjøpe 20 000 BEAR AKERBP DNM på 6,07 og legger en tilsvarende limitordre. Slik som ordreboken ligger nå, fullføres ordren til denne prisen, du får kjøpt 20 000 på 6,07.

Eksempel 2
Du ønsker å kjøpe 70 000 av samme underliggende og legger en limitordre kjøp 70 000 på 6,20. Auksjonen vil da finne det nivå som maksimerer volum, nemlig 6,16. Hele handelen på 70 000 vil bli eksekvert på 6,16. 

Eksempel 3
Du ønsker å kjøpe 100 000 av samme underliggende og legger en limitordre kjøp 100 000 på 6,30. Din ordre er større enn tilgjengelig volum i ordreboken og dit limitpris vil sette eksekveringsprisen. Du får kjøpt 75 000 til 6,30 og ligger igjen i ordreboken med en limitordre på 25 000 til 6,30.

Det anbefales at kunder som ønsker handle store volum relativt til det som er tilgjengelig i ordreboken er nøyaktig med hvilken limitpris en bruker. Hvis en ønsker å handle ut flere nivåer i ordreboken anbefales at en benytter flere limitordrer.

Kontakt oss

Eivind Sageng