Instrumenter

På Oslo Børs kan du handle obligasjoner, derivater, aksjer og andre egenkapitalinstrumenter på en eller flere av våre markedsplasser; Oslo Børs, Oslo Axess, Merkur Market, Nordic ABM eller Oslo Connect.

Aksjer

Aksjer kan handles på Oslo Børs, Oslo Axess eller Merkur Market. Fulle børsforpliktelser pålegges noterte selskaper på Oslo Børs og Oslo Axess, mens regelverket er mindre omfattende for selskaper tatt opp til handel på Merkur Market. Grundig markedsovervåking sikrer rettferdig handel på alle de tre markedsplassene.

På Oslo Børs kan du handle etablerte selskaper som er notert på Oslo Børs, deriblant alle aksjene som inngår i OBX-indeksen.

Oslo Axess er en fullt regulert markedsplass for selskaper som gjerne befinner seg i en pre-kommersiell fase.

Merkur Market er en multilateral handelsfasilitet for mindre og mellomstore selskaper som ønsker enklere tilgang til kapitalmarkedet, samt store selskaper som ikke oppfyller kravene eller ønsker full notering på regulert marked.

Preferanseaksjer

Preferanseaksjer er en egen aksjeklasse. Vilkårene for preferanseaksjer reguleres av selskapets vedtekter.

Preferanseaksjer:

  • har en fortrinnsrett til utbytte eller andre særfordeler fremfor de ordinære aksjene
  • kan ha begrenset eller ingen stemmerett
  • kan være tidsbegrenset

Preferanseaksjer handles som ordinære aksjer og inngår i de samme segmentene som øvrige aksjer. 

Egenkapitalbevis

Egenkapitalbevis er sparebankenes egenkapitalinstrument (tidligere kalt grunnfondsbevis). De har klare likhetstrekk med aksjer. Forskjellen knytter seg først og fremst til eierrett til selskapsformuen og innflytelse i bankens organer. Egenkapitalbevis handles på Oslo Børs og Merkur Market, ikke på Oslo Axess.

Renteprodukter

Obligasjonslån og sertifikatlån kan handles på det regulerte markedet Oslo Børs og den selvregulerte markedsplassen Nordic ABM. Begge markedsplassene er overvåket av Oslo Børs’ markedsovervåking for å sikre rettferdig handel.

  • Benytter handelssystemet Millennium, som er en moderne, stabil og effektiv plattform.
  • Handelsgrennsesnitt: Fix-trading og FAST/FIX markedsdata.
  • Ingen clearing, kun bilateralt oppgjør

Handelen er i stor grad basert på tosidig manuell rapportering, men foregår også ved at markedsplassenes medlemmer legger inn ordre i handelssystemet på vegne av sine kunder og at disse matches i handelssystemet. Meglerne må ha medlemskap på Oslo Børs eller Nordic ABM for å handle via de respektive markedsplassene.

Derivater

Derivater er finansielle instrumenter hvor prisen er avledet fra et underliggende instrument. Investering i derivater gjør det mulig å tjene penger uansett om markedet faller, stiger eller står stille. Oslo Børs tilbyr handel i både standardiserte derivater og TM derivater, også kalt OTC-derivater.

ETF-er

ETF-er (exchange traded funds) er, som navnet tilsier, børsnoterte fond, og gjør det mulig å få eksponering i aksjer, indekser, valutaer og råvarer like enkelt som du handler en aksje. Som et relativt billig supplement til vanlige aksjefond er ETF-er det vanligste utstederproduktet i verden i dag, og er blitt stadig viktigere instrumenter for å skaffe seg bred eksponering mot markedene. Noen av produktene gir muligheter for både kort og lang eksponering i de underliggende aktiva, samt økt eksponering gjennom gearing.

ETN-er

ETN-er (exchange traded notes) er instrumenter som handles på børs like enkelt som aksjer, og hvor verdien er knyttet til utviklingen i et underliggende marked. Markedet som du investerer i kan for eksempel reflekteres gjennom et utvalg av aksjer, gjennom en eller flere indekser eller gjennom priser på råvarer. I tillegg kan du med ETN-er få mulighet for å følge markeder det ellers kan være vanskelig å få tilgang til. Noen av produktene gir også muligheter for både kort og lang eksponering i de underliggende aktiva, samt økt eksponering gjennom gearing.

Warrants

En warrant er en opsjon som gir deg mulighet til å delta i markedet med høy eksponering mot å betale en relativt liten kapitalinnsats. Dette gir mulighet for høy avkastning, men innebærer også stor risiko. Før du tar beslutning om kjøp av en warrant bør du nøye gjennomgå opplysningene i utsteders grunnprospekt og i de endelige vilkårene for den aktuelle warranten. Oslo Børs tilbyr utstedere mulighet til å notere Plain Vanilla Warrants og Mini Futures for handel innen warrant-segmentet.

Kontakt oss

Torbjørn Vik

  • Head of Equities and Client Relations
  • tv@oslobors.no
  • +47 22 34 17 47
  • +47 99 69 18 91