Oslo Børs

 

Her er du: Regelverk / Regler for utstedere / Grensekryssende tilbud

Overtagelsestilbud med tilknytning til flere EØS-stater

I vedlagte dokument gis en oversikt over hvilke bestemmelser i verdipapirhandelloven kapittel 6 som etter Oslo Børs' vurdering kommer til anvendelse i forbindelse med tilbud på selskaper med tilknytning til flere EØS-stater enn Norge.

Oppdelingen innebærer en operasjonalisering av skillet oppstilt i verdipapirforskriften § 6-14, jf. takeoverdirektivet (2004/25/EF) art 4(2)(e). Det understrekes at i tilfelle motstrid mellom forskriftens bestemmelse og vedlagte dokument, vil forskriftens bestemmelser gå foran.

Kontakt

Juridisk avdeling

E-post: juridiskavdeling@oslobors.no

Telefon:

+47 22 34 17 95

Faks:

+47 22 34 19 25