Direktiver og forordninger

Norge er gjennom EØS-avtalen forpliktet til å implementere EUs regelverk for verdipapirmarkedene i norsk rett. Direktiver, forordninger og anbefalinger m.m. kan derfor ha betydning som tolkningsfaktor og bakgrunnsmateriale for forståelse av norsk rett. Utkast til EU-regler og ikke ikraftsatte regler gir informasjon om hva slags regulering vi kan vente for det norske markedet.

De implementerte direktivene finnes i offisielle norske oversettelser, mens det øvrige materialet finnes enten i alle EU-språk, eller bare engelsk.

EU-direktiver og direktivforslag