DNO trekker anke

Oslo Børs er blitt informert om at DNO International ASA trekker anken de fremmet 3. februar 2011 for Borgarting lagmannsrett over Oslo tingretts dom av 21. desember 2010.

Dommen gjaldt et søksmål DNO International ASA anla mot Oslo Børs i forbindelse med Børsklagenemndens vedtak om DNOs opplysningsplikt overfor Oslo Børs.

Se også pressemeldinger fra Oslo Børs av hhv. 19. mars 2010, 22. desember 2010 og 3. februar 2011 om saken.