Vilkår for notering av warrants

  • Utsteder av warrants skal være en finansinstitusjon eller et verdipapirforetak som har en ansvarlig kapital på minst fem millioner euro.
  • Dokumentasjon for at utstederen oppfyller kravene i forskriften må oversendes børsen sammen med søknad om børsnotering.
  • Utsteder må av et anerkjent kredittvurderingsbyrå være gitt graden "investment grade".
  • Warrants skal være registrert i et verdipapirregister.
  • Det stilles krav til at det finnes en market maker som stiller forpliktende kjøps- og salgskurser eller en initiell spredning på minst 300 børsposteiere.
  • Utsteder bør i størst mulig grad standardisere forskjellige instrumenter med tanke på multiplikator, oppgjør og market maker forpliktelser.
  • Det må utarbeides et introduksjonsprospekt ved hver notering.