Vilkår for notering av renteprodukter

Obligasjonsreglene gjelder for utstedere av renteprodukter på Oslo Børs. Obligasjonslån og sertifikatlån på Oslo Børs noteres på forskjellige lister avhengig av hvem som utsteder lånet og i henhold til det enkelte lånets egenskaper. Det finnes konkrete krav til lån som søkes notert. De skal blant annet være;

  • registrert i et verdipapirregister
  • fullt innbetalt
  • fritt omsettelig
  • på minst 2 millioner kroner

Obligasjonslån
Forut for notering skal det utarbeides et prospekt som danner grunnlag for vurdering av om lånet er egnet for børsnotering. I denne vurderingen legges det vekt på presentasjonen av låntager samt bestemmelser i lånevilkårene som har betydning for likebehandling av långivere.

Et prospekt består normalt av et registreringsdokument som beskriver låntakeren og et verdipapirdokument som beskriver selve lånet. Det er spesifikke innholdskrav til de to dokumentene.

Sertifikatlån
Obligasjoner med løpetid på inntil 12 måneder kalles normalt sertifikatlån. Ved notering av slike lån er det mulig å få dispensasjon til å utarbeide et enklere noteringsdokument enn prospekt. Med en slik dispensasjon innvilget er det normalt tilstrekkelig å utarbeide en sertifikatlåneavtale med en godkjent tillitsmann for å notere et sertifikatlån.

 

Kontakt oss

Renteprodukter